Местные депутаты получили дополнительные преференции в управлении городом

Местные депутаты получили дополнительные преференции в управлении городом

           Депутаты горсовета, приняв на сессии 18 февраля, решение о новой редакции Положения о работе постоянных комиссий, получили тем самым расширенные полномочия перед исполкомом городского совета, взяв фактически всю местную законодательную власть в свои руки. Исполняющий обязанности городского головы и секретарь горсовета Владимир Безверхий подписал решение сессии незамедлительно. Решение вступило в законную силу.

Борьба за принятие данного решения длилась почти три месяца, так как его ветировал городской голова Алексей Бакай. 18 февраля, в 19-30,  Положение о постоянных депутатских комиссиях было принято 31 депутатом из 60  избранных в совет и из 50 зарегистрированных на сессии, в отсутствие мэра Бакая в полупустом зале совета. 19 депутатов   покинули сессионный зал, продемонстрировав свое несогласие с принимаемым решением.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення тридцять четвертої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VI скликання від 18 лютого  2013 р. № 1

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(у новій редакції)

 

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови комісії,  секретаря комісії і членів комісії.  Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

 3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, його заступники, секретар міської ради.

 4.  Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються секретарем ради з урахуванням пропозицій депутатів пропорційно їх партійному представництву в раді та з урахуванням згоди кандидатів.

 5.  У разі внесення узгодженого списку голів постійних комісій,  за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком у цілому. 

 6. Список для обрання голів постійних комісій ради повинен містити: 

 — назви всіх постійних комісій;

 — прізвище, ім’я та по батькові кандидатів на посади голів відповідних комісій;

 —  дані про їх партійну належність та назви фракцій, які висунули відповідних кандидатів.

 7. У разі, коли голосування за списком голів постійних комісій не привело до їх обрання, голосування проводиться персонально по кандидатурам.

 8. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається слово для виступу та відповідей на запитання.

 9. У разі вибуття голови постійної комісії секретар ради за поданням депутатів тієї ж політичної партії,  від якої висувався цей голова комісії,  пропонує іншу кандидатуру на цю посаду.

 10. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою за наявності мотивованих обґрунтувань.

 11.  Мотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

— секретарем міської ради;

— рішенням відповідної постійної комісії ради;

— не менш як третиною депутатів ради від їх загальної кількості.

12.  Рішення з обрання  (відклику)  голів постійних комісій приймається відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради.

13. Ліквідація постійних комісій та зміна їх складу здійснюється радою у міру необхідності протягом повноваження ради.

14.  Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва,  узагальнюють і попередньо розглядають звернення виборців,  інші питання,  які вносяться на розгляд ради,  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань.  Голови  (представники)  комісій  виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. Постійні комісії попередньо розглядають та за власною ініціативою вносять пропозиції,  проекти рішень до плану роботи ради,  згідно з Регламентом Бердянської міської ради VI скликання.

 15.  Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб,  які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

 16. Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів,  а також  питання,  віднесені до відання

ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а в необхідних випадках –  на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради;  здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

 17.  Постійні комісії з питань,  які належать до їх відання,  та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ,  організацій та їх філіалів,  відділень,  незалежно від форми власності, необхідні матеріали і документи.

 18. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.  Голова комісії дає доручення завідуючому сектору з питань організації депутатської діяльності відділу документування та контролю апарата міської ради про скликання засідання постійної комісії і веде засідання комісії,  дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами,  об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

19. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності,  але не рідше одного разу в квартал,  і є правомочним,  якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. 

 20.  За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та проекти рішень.  Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії,  а в разі його відсутності –  заступником голови або секретарем комісії.

 21. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами,  підприємствами,  установами,  організаціями,  посадовими особами,  яким вони адресовані, згідно діючого законодавства. 

 22.  Постійна комісія для вивчення питань,  розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості,  учених,  спеціалістів і посадових осіб,  питання,  які належать до відання кількох постійних комісій,  можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням ради,  її голови,  секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно.  Висновки і рекомендації,  прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях,  підписуються головами відповідних постійних комісій.  Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. 

 23. Депутат міської ради має входити до складу однієї постійної комісії.

24.  Депутати мають право бути присутніми на засіданні будь-якої комісії з правом дорадчого голосу.

 25. До складу Бердянської міської ради входять постійні комісії:

 — з питань депутатської діяльності, законності та інформаційної політики;

 — з питань планування бюджету,  соціально-економічного розвитку,

промисловості та інвестиційної діяльності;

 — з питань охорони здоров’я та соціального захисту;

 — з питань науки та освіти;

 — з питань культури,  молодіжної політики,  спорту,  туризму,  курорту та

міжнародних гуманітарних зв’язків;

 — з питань реалізації державної регуляторної політики та підприємницької

діяльності;

 — з питань управління комунальною власністю;

 — з питань житлового,  комунального господарства,  енергозбереження,

транспорту та зв’язку;

 — з питань архітектури, містобудування та регулювання земельних відносин;

 — з питань екології та раціонального природовикористання.

 26. До відання депутатських постійних комісій відноситься комплекс проблем, пов’язаних з підготовкою,  попереднім розглядом питань,  що належать до компетенції міської ради згідно з повноваженнями,  наданими їй згідно    Закону  України  „Про місцеве самоврядування в Україні”,  іншими законами України,  та контроль за виконанням рішень міської ради.

 27.  Постійні комісії організовують свою роботу за їх функціональною спрямованістю згідно з Регламентом роботи міської ради, цим  Положенням, а також з положеннями,  які розробляються в комісіях та затверджуються міською радою.

Секретар Бердянської міської ради                                                       В.П. Безверхий 

0/5 (0 Reviews)
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.
Thanks: Megamozok