Зарва Вікторія Анатоліївна

zarvaРектор Бердянського державного педагогічного університету Вікторія Зарва: «Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб вивести університет на новий 
вектор розвитку»
З березня 2011 року, уперше за 80 років існування навчального закладу, університет очолила жінка — доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, академік Української академії наук Вікторія Зарва. З обранням її на посаду ректора почався новий відлік часу в історії Бердянського державного педагогічного університету.
Бердянський державний педагогічний університет є провідним вищим навчальним закладом, культурним та інтелектуальним центром Північного Приазов’я. За період існування в ньому підготовлено понад 40 тисяч педагогічних працівників, створено навчально-матеріальну, кадрову, науково-дослідну та соціально-культурну базу, яка плідно використовується для підвищення інтелектуально-духовного потенціалу держави та нації. Чималий внесок у розбудову університету внесла його ректор Вікторія Зарва.
— Розвиток університету характеризується динамізмом, що виявляється насамперед у створенні 5 інститутів (Інститут філології та соціальних комунікацій, Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій, Інститут фізико-математичної та технологічної освіти, Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв, Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти), 3 факультетів (соціально-гуманітарний, фізичного виховання, економіки та управління),— розповідає Вікторія Анатоліївна,— та економіко-гуманітарного коледжу (на базі Державного навчального закладу «Бердянське професійне училище ресторанного сервісу»), у яких за різними формами навчання здобувають освіту понад 8 тисяч студентів.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 991-р від 12 жовтня 2011 р. Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету приєднаний до Бердянського державного педагогічного університету як окремий структурний підрозділ (факультет економіки та управління).
Наш навчальний заклад має давню історію, яка бере свій початок з відкриття в 1872 році Бердянської чоловічої гімназії, уславленої іменами її випускників В. А. Хавкіна — всесвітньо відомого вченого, винахідника сироватки проти холери й чуми, лейтенанта П. П. Шмідта. Вагомий внесок у суспільно-педагогічну діяльність Бердянської чоловічої гімназії й Бердянського повіту зробив М. О. Корф — видатний педагог, методист, діяч у галузі народної освіти, продовжувач традицій К. Д. Ушинського, організатор учительських з’їздів на Бердянщині.
На 42 кафедрах БДПУ навчальний процес забезпечують 311 викладачів, серед яких 25 докторів наук, професорів, 177 кандидатів наук, доцентів. В університеті функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють видатні вчені, зокрема: «Просвітництво і розвиток української та зарубіжної літератури XIX ст.» (керівник — д.філол.н., професор Вікторія Зарва), «Історія Півдня України другої половини XVIII ст.» (керівник — д.іст.н., професор Ігор Лиман), «Трансформація сучасної шкільної історичної освіти» (керівник — д.пед.н., професор Костянтин Баханов), «Фізичні властивості нанопоруватих структур на основі сполук А3В5» (керівник — д.фіз.-мат.н., професор Валерій Кідалов), «Естетичне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (керівник — к.пед.н., професор Володимир Котляр), «Аксіологічна парадигма управління освітою» (керівник — к.пед.н., професор Василь Крижко).
У Бердянському державному педагогічному університеті за рахунок видатків державного бюджету виконуються фундаментальні дослідження «Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5» (науковий керівник — д.фіз-мат.н., професор Валерій Кідалов), «Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект» (науковий керівник — д.філол.н., професор Ольга Харлан) та прикладне «Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук А3В5» (науковий керівник — д.фіз.-мат.н., професор Валерій Кідалов).
Одним із пріоритетних напрямків міжнародного співробітництва БДПУ є започаткування нових партнерських зв’язків із вищими навчальними закладами й науковими установами інших країн, а також поглиблення співробітництва з іноземними навчальними установами, з якими раніше були укладені договори про співпрацю. У рамках реалізації цього напряму підписано понад 50 договорів про співпрацю, зокрема, з Ярославським державним університетом ім. П. Г. Демидова; Університетом для іноземців «Данте Аліг’єрі» (Реджіо Калабрія, Італія); Тракійським університетом (Болгарія), Університетом Фрідріха-Александра (Німеччина); Пловдівським лінгвістичним університетом (Болгарія), Вармія-Мазурським університетом (Польща), Жешувським університетом (Польща), Університетом Фатіх (Туреччина), Заслуженим Автономним Університетом Пуебла (Мексика), Горійським університетом (Грузія) тощо. БДПУ є активним членом Європейської асоціації університетів Карпатського регіону.
Співробітники БДПУ активно беруть участь в одержанні нових та виконанні вже отриманих грантів від міжнародних організацій. Так, у 2011 році провідні науковці та викладачі БДПУ взяли участь у реалізації 20 колективних та індивідуальних грантів.
У Бердянському державному педагогічному університеті здійснюється підготовка в цільовій аспірантурі з 17 спеціальностей 6 наукових галузей. Зокрема, у 2011 році відкрито аспірантуру зі спеціальностей 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти; 23.00.02 — політичні інститути та процеси.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1299 від 11.11.2011 року вперше в історії університету відкрита докторантура зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. З 2012 р. БДПУ отримав право готувати докторантів зі спеціальності 10.01.05 — порівняльне літературознавство.
Упродовж останніх двох років захищені 7 докторських і 41 кандидатська дисертація, 7 викладачів отримали вчене звання професора, 37 — доцента.
З початку 2012 року викладачі університету вже захистили 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій, 2 викладачі отримали вчене звання професора, 9 — доцента.
Згідно з постановою президії ВАК України № 100–06/5 від 31 травня 2011 року в БДПУ створено спеціалізовану вчену раду К 18.092.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:
13.00.02 — теорія та методика навчання (фізика); 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Очолив раду Ігор Тимофійович Богданов, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету. Створення спеціалізованої вченої ради сприятиме підвищенню рівня підготовки фахівців вищої кваліфікації для системи освіти України й подальшому розвитку освітньої галузі.
На базі університету проводяться конференції всеукраїнського та міжнародного рівнів. Упродовж 2011–12 навчального року було проведено 15 конференцій, зокрема в грудні, березні он-лайн конференції, в яких взяли участь науковці України, Мексики, Бразилії, Франції.
Доценти Надія Вєнцева, Ольга Сєнічева, Вікторія Константінова в 2010–2011 н. р. отримували стипендію Кабінету Міністрів України.
У 2011–2012 н. р. стипендіатами Кабінету Міністрів України стали молоді науковці Яна Сичікова, Віталій Ачкан, Віталій Осипов.
БДПУ має фахові видання: «Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)»; «Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: «Лінгвістика і літературознавство»; «Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство». У 2010 році отримано свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін» (Серія КВ № 17405–6175Р). З травня 2011 року виходить студентська газета «Університетське слово», головним редактором якої є Степан Герилів.
На сьогодні університет готує педагогічних працівників практично з усіх шкільних навчальних предметів, зокрема бакалаврів і спеціалістів — за 20, а магістрів — за 19 спеціальностями.
Студенти університету щорічно беруть активну участь у Всеукраїнській олімпіаді з навчальних дисциплін і спеціальностей, а також міжнародних і всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. У 2010 році на базі Бердянського державного педагогічного університету проходив II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» та ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Російська мова та література». У квітні 2011 та 2012 року — II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Болгарська мова та література».
Невід’ємною складовою освітньої діяльності університету є культурно-мистецька діяльність. Школою естетичного виховання та зростання соціальної активності молоді є художні колективи БДПУ: народний ансамбль естрадного танцю «МарЛен» (керівник — Олена Мартиненко), народний фольклорний колектив «Хуртовина» (керівник — Інна Пащенко); народний оркестр народних інструментів (керівник — Юрій Смаковський); народний ансамбль «Барвисті музики» (керівник — Павло Косенко); народний ансамбль народного танцю «Калина» (керівник — Іван Янчев). Усі колективи підтвердили звання народного в травні 2011 року. Керівники та члени художніх колективів беруть активну участь у національно-культурному житті міста, області, регіону та країни. Склалася добра традиція: студенти БДПУ стають лауреатами і дипломантами конкурсів, фестивалів, оглядів, користуються увагою та прихильністю глядачів, здобувають позитивні відгуки преси.
Бердянський державний педагогічний університет пишається своїми студентами-чемпіонами та призерами міжнародних спортивних змагань. Так, студентка 1 курсу факультету фізичного виховання Ганна Терещенко на молодіжному Чемпіонаті світу з ушу серед 600 учасників із 48 країн посіла 1 місце, залишивши позаду спортсменок країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Студент 4 курсу Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Олександр Богданов у складі національної збірної України з пауерліфтингу на Чемпіонаті світу в Чехії посів друге загальнокомандне місце. Студент 1 курсу факультету фізичного виховання Михайло Потапенко на Чемпіонаті Європи з пауерліфтингу в Великобританії став бронзовим призером.
Нині практично в кожній загальноосвітній школі, дитячому дошкільному чи позашкільному закладі, відділі освіти, вишах регіону та столиці працюють випускники Бердянського державного педагогічного університету, серед них — кандидати й доктори наук, доценти, професори. Випускники університету працюють також у структурах державної влади й місцевого самоврядування, є депутатами різних рівнів, керівниками державних установ і громадських організацій. Це свідчить про його престиж, місце й роль у структурі духовного життя суспільства.
zarva_1
На сьогодні БДПУ є потужним науковим, культурним і спортивним центром Північного Приазов’я, який має свої традиції, багаторічний досвід, вагомі наукові здобутки, високопрофесійний науково-педагогічний потенціал і готує на високому рівні фахівців-педагогів у сфері філології, фізики, математики, історії, комп’ютерних технологій і систем, економіки. І керівництво, і викладацький склад університету — це справжні професіонали, для яких зміни та пошуки — стан душі й стиль життя. Вони ніколи не зупиняються у творчому пошуку, постійно оновлюючи зміст освіти, від якого залежить формування світогляду та духовних цінностей майбутнього вчителя, а отже, і майбутнього покоління українців. Уся історія БДПУ — це шлях оновлення та зростання.
0/5 (0 Reviews)
Thanks: Lifestar